Assemblea 2017ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES ESCOLA PIA OLOT
Pl.Clarà, 9
17800-OLOT

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PIA D’OLOT

En compliment d’allò que disposen els nostres estatuts, amb la present, convoquem als pares i mares dels alumnes de l’Escola Pia d’Olot a l’assemblea general ordinària de l’AMPA.

DIA : DIJOUS 19 D’OCTUBRE DEL 2017.
HORA : 19:30 en primera convocatòria, 20:00 en segona.
LLOC : AULA BLAVA (1r pis)

El desenvolupament de l’Assemblea està previst amb la següent proposta d’ordre del dia:
 

1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea.
3. Informe de gestió del curs 2016-2017 i estat de comptes.
4. Presentació candidatures a la Junta pel curs 2017-2018, i elecció si s’escau.
5. Proposta i aprovació de quotes de l’associació.
6. Precs i preguntes
 


Coralí Balés Casaponsa
Presidenta AMPA Escola Pia Olot
 

Olot, 4 d’octubre de 2016

Cap comentari: