Assemblea 2019ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES ESCOLA PIA OLOT
Pl.Clarà, 9
17800-OLOT

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PIA D’OLOT

En compliment d’allò que disposen els nostres estatuts, amb la present, convoquem als pares i mares dels alumnes de l’Escola Pia d’Olot a l’assemblea general ordinària de l’AMPA.

DIA : DIJOUS 24 D’OCTUBRE DEL 2018.
HORA : 19:30 en primera convocatòria, 20:00 en segona.
LLOC : AULA BLAVA (1r pis)

El desenvolupament de l’Assemblea està previst amb la següent proposta d’ordre del dia:
 

1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea.
3. Informe de gestió del curs 2018-2019 i estat de comptes.

4. Imatge corporativa de les associacions de l'Escola Pia Catalunya.
5. Presentació candidatures a la Junta pel curs 2019-2020, i elecció si s’escau.

6. Proposta i aprovació de quotes de l’associació.
7. Canvi de nom de l'associació.

8. Precs i preguntes
 


Coralí Balés Casaponsa
Presidenta AMPA Escola Pia Olot
 

Olot, 8 d’octubre de 2019

Cap comentari: