Pla Estratègic 2019-2023

Aprofitant el projecte de la VIII Assemblea de l’Escola Pia de Catalunya, la Federació AMPA de la Fundació Escola Cristiana (FECC) va idear un pla estratègic a desenvolupar en 4 anys (del 2019 al 2023). Va partir d’un anàlisi intern i extern del treball de les associacions i va analitzar-ne els punts forts i febles, per treballar a través de diferents accions els següents objectius estratègics: 

POLÍTICA 4: FAMÍLIES
Desplegar el projecte compartit en les Institucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola Pia de Catalunya.


Objectiu 4.1
Canviar el nom de les nostres associacions de AMPA a AFA per adaptar-lo a les diverses realitats actuals i fer-lo més inclusiu, i estudiar la possibilitat de personalitzar-lo per a la nostra institució.
Indicador 4.1.1
S’ha realitzat el canvi en les documentacions legals, correus electrònics, xarxes i logotips durant el curs 2019-2020.
Indicador 4.1.2
S’ha estudiat i concretat,  amb el departament de màrqueting, un nom personalitzat conjunt, com per exemple: AFApia o FApia.
Indicador 4.1.3
S’ha difós el canvi i les seves raons, mitjançant una comissió de la Federació de Famílies.
 

Objectiu 4.2 :
Crear comunitat, mitjançant la participació i la implicació de les famílies.
Indicador 4.2.1
S’han fet accions que vinculin les famílies, els alumnes i els exalumnes i que ajudin a desenvolupar el sentiment de pertinença.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Demanar a l’Àrea de Participació, Presència i Fer Comunitat que expliqui com entenem el sentiment de pertinença dins de l’EPC.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.

Analitzar a cada AFA quines accions es fan que vinculin  les famílies, els alumnes i els exalumnes i que ajudin a desenvolupar el sentiment de pertinença. Aquesta feina la farem conjuntament amb l’Equip Directiu de l’escola.

Compartir aquestes accions i presentar-les en una de les trobades trimestrals.

A partir de l’anàlisi i les experiències compartides cada AFA farà una proposta de creació i/o millora d’activitats per al proper curs.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.
Implementació del programa de creació i millora.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.
Implementació del programa de creació i millora.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.


Indicador 4.2.2
S’ha creat un pla que contempli accions socials i de voluntariat, en què hi puguin participar tots els membres de la comunitat educativa.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Demanar a l’Àrea d’Acció Social  que expliqui com entenem el voluntariat i l’acció social a l’EPC.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.

Analitzar a cada AFA quines accions es fan, conjuntament amb l’Equip Directiu del Centre.

Compartir aquestes accions i presentar-les en una de les trobades trimestrals.

A partir de l’anàlisi i les experiències compartides cada AFA, conjuntament amb l’Equip Directiu del Centre, farà un pla que contempli accions socials i de voluntariat, en què hi puguin participar tots els membres de la comunitat educativa.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.

Aplicació del pla.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.


Aplicació del pla.

Promoure i participar en les accions que es presentin a nivell de la nostra institució.

Aprofitar la plataforma del 15/97 com a eina que aglutini totes les iniciatives de la nostra xarxa.


 

Indicador 4.2.3
S’ha promogut la Pia&Go, com a gran moment de trobada de tota l’Escola Pia.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Pensar accions concretes des de la Federació i des de cada AFA per promoure la Pia&Go.

Preveure amb temps la comunicació i la dinamització.
Pensar accions concretes des de la Federació i des de cada AFA per promoure la Pia&Go.

Preveure amb temps la comunicació i la dinamització.
Pensar accions concretes des de la Federació i des de cada AFA per promoure la Pia&Go.
Preveure amb temps la comunicació i la dinamització.

Pensar accions concretes des de la Federació i des de cada AFA per promoure la Pia&Go.
Preveure amb temps la comunicació i la dinamització.


Indicador 4.2.4
S’ha redactat un pla de comunicació de les Associacions de Famílies, en el que es desenvolupa la utilització de les xarxes com a eina de participació, de compartició del coneixement i d’implicació efectiva.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Fer una posada en comú per analitzar l’estat de cada escola a nivell de comunicació.

A partir de l’anàlisi fet el Departament de Comunicació de l’EPC donarà les directrius oportunes a cada escola.

Seguir donant les directrius des del Departament de Comunicació de l’EPC de cara a tenir un pla general i un de concret de cada escola al final del quadrienni. 
Objectiu 4.3 :
Dissenyar i aplicar un programa de formació familiar, en el marc d’una Escola de Famílies de l’Escola Pia de Catalunya, per “alinear-les al Projecte Educatiu EPC”.
Indicador 4.3.1
S’ha nomenat un responsable d’Escola de Famílies a nivell institucional, perquè coordini i impulsi les accions a dur a terme i doni suport a les Associacions de Famílies en aquells aspectes que necessitin.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Crear una comissió amb totes les parts implicades per treballar aquest tema a nivell d’EPC i fer el pla per desenvolupar aquest objectiu.
Indicador 4.3.2
S’ha creat un  programa de formació, amb continguts que contemplin les necessitats que tenim (formació de delegats, participació, projecte educatiu, etc.).
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Veure 4.3.1 

Indicador 4.3.3
Es disposa d’un entorn digital per a compartir experiències i informacions.
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Utilitzar la plataforma del 15/97 com a entorn digital per compartir experiències i informacions.
Utilitzar la plataforma del 15/97 com a entorn digital per compartir experiències i informacions.
Utilitzar la plataforma del 15/97 com a entorn digital per compartir experiències i informacions.
Utilitzar la plataforma del 15/97 com a entorn digital per compartir experiències i informacions.

 

Cap comentari: